Vedtægter

Vedtægter for

Grundejerforeningen Hvidtjørnen
8800 Viborg.

Indhold

§1 Navn og tilhørsforhold
§2 Medlemmer
§3 Foreningens formål
§4 Kontingent
§5 Stemmeret
§6 Regnskab
§7 Generalforsamlingen
§8 Bestyrelsen
§9 Øvrige bestemmelser
§10 Vedtægtsændringer
§11 Opløsning
————————————————————-
§1 Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er ”Hvidtjørnen”
Hjemsted er Viborg Kommune.

§2 Medlemmer
Medlemmer af grundejerforeningen ”Hvidtjørnen” er de til enhver tid værende ejere af de ejendomme på Hvidtjørnen, på hvilke nærværende vedtægter er tinglyst.
Et medlem kan alene udtræde af foreningen, dersom han overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører at være ejer af denne, idet han fra overtagelsesdagen er ophørt at være medlem af foreningen og intet krav kan rette mod foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.
Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og oplyse den nye ejers navn og bopæl samt ejendommens husnummer og matrikel nummer.

§3 Foreningens formål
Foreningens formål er vedligeholdelse af vejarealet på området bl.a. snerydning m.v., at varetage medlemmernes fælles interesse, at have opmærksomheden henvendt på vigtige kommunale sager, som måtte have interesse for grundejerne og evt. gøre sådanne til genstand for debat samt endvidere at samordne fælles interesse i selskabelig og miljømæssig henseende for kvarterets børn og voksne.

§4 Kontingent
Kontingent er p.t. kr. 300 pr. halve år og skal betales i maj og november måned. Det er muligt at få betalingerne kørt ind over PBS, hvilket bestyrelsen vil opfordre alle medlemmer til at få ordnet, ellers pålægges der et gebyr på kr. 15 pr. girokort.

§5 Stemmeret
Adgang til stemmeret ved foreningens møder og generalforsamling har de medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. Hver Parcel har 2 stemmer. Et mødeberettiget medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at møde og stemme.

§6 Regnskab
Regnskabsperioden løber fra 1.januar til 31. december. Senest den 1. februar skal regnskabet være afsluttet og afleveret til revisionen. Regnskabet skal i underskrevet stand tilbagesendes til kassereren senest den 15. februar og hele regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse forinden afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

§7 Generalforsamlingen
Punkt 1:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Fra generalforsamlingens indkaldelse skal det reviderede regnskab være fremlagt til eftersyn for samtlige medlemmer hos kassereren.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
4. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.
Punkt 2:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Simpelt flertal blandt de mødende medlemmer – jvf.§5 – er afgørende i alle foreningens anliggender.
Forslag , der ønskes behandlet, må være indgivet med skriftlig motivering til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Punkt 3:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst 14 dages varsel på samme måde som den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan tillige kræves af mindst 1/3 medlemmer af foreningen. En sådan begæring skal indehold motiveret forslag til dagsorden og bestyrelsen er da forpligtet til inden 14 dages varsel at indkalde det til ekstraordinær generalforsamling på forannævnte måde.
Punkt 4:
De af den ordinære eller den ekstraordinær genrealforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne

§8 Bestyrelsen
Punkt 1:
Til at led foreningens anliggender vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
Endvidere vælges revisorer samt 2 suppleanter for bestyrelsen og en revisorsuppleant.
Valgene gælder for 2 år idet dog 2 medlemmer afgår hvert andet år og 3 medlemmer hvert andet år.
Bestyrelsen afgør ved lodtrækning, hvilke 2 bestyrelsesmedlemmer, der først skal afgå, og disse får altså kun en funktionstid på 1 år, medmindre genvalg finder sted.
Det næste år afgår de øvrige bestyrelsesmedlemmer, medmindre genvalg sker.
Revisor vælges for 1 år ad gangen, ligesom revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
Punkt 2:
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Hvervet som bestyrelsesmedlem og revisor er ulønnet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved indtrædende frafald indtræder førstesuppleant i bestyrelsen. Det påhviler sekretæren at føre forhandlingsprotokollen.
Formanden eller i hans fravær næstformanden repræsentere foreningen og forestår foreningens korrespondance samt leder bestyrelsesmødet og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.
Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i foreningen.
Punkt 3:
Kassereren modtager og opkræver kontingent m.v. og foretager fornødne udbetalinger. Kassebeholdningen må ikke overstige kr. 500. resten indsættes i sparekasse eller bank.
Kassereren skal altid have regnskabet i en sådan orden, at bestyrelsen og revisionen til enhver tid kan kontrollere dette.
Kassebeholdningen skal stedse holdes afsondret og individualiseret.
Samtlige udgiftsbilag skal ved regnskabets afslutning være attesteret af formanden.
Punkt 4:
Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt.
Det tilkommer og påhviler bestyrelsen at engagere fornøden arbejdskraft til udførelsen af opgaver, der sorterer under foreningens område.
bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.
Punkt 5:
Sekretæren skal på hvert bestyrelsesmøde, der afholdes, så ofte det skønnes nødvendigt og ligeledes ved alle generalforsamlinger og møder upartisk indføre alle fremsatte forslag og tagne beslutninger, lligesom denne er pligtig til at indføre hvilket bestyrelsesmedlem(mer), der udeblev fra møderne. Protokollen skal hver gang underskrives af de mødende bestyrelsesmedlemmer og for så vidt angår protolatet vedrørende generalforsamlingen, skal dette godkendes og underskrives af dirigenten.

§9 Øvrige bestemmelser
Det påhviler den lodsejer, som foranlediger arbejdskørsel o.l. , selv at bekoste og udbedre eventuelle skader opstået på vej og fortov i forbindelse herved.

§10 Vedtægtsændringer
Forslag til ændringer i foreningens vedtægter kan behandles på såvel en ordinær som en ekstraordinær generalforsamling, g kan vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og mindst 1/3 af de stemmeberettigede. Den således vedtagne ændring træder omgående i kraft.

§11 Opløsning
Foreningen kan opløses, hvis to på hinanden flg. generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum, vedtager det, dog kræves der ved 1.generalforsamling simpelt flertal blandt 2/3 af de stemmeberettigede.
Fordelingen af de enkelte parcellers bidrag og kontingent samt andel i foreningens formue i.h.t. bestemmelserne, eller andel i foreningens eventuelle gæld, skal ske i lige parter til hver parcel og ikke fordeles efter facadelængde eller areal.

Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1.april 1984.
Nærværende vedtægter respekterer til enhver tid optagelse af størst mulige lån i realkreditinstitututter, bank eller sparekasse uden kaution, samt lån af private midler.

Viborg den 3. juli 1984